Disclaimer


Juwelier Heidi Stroeckx levert elke redelijke inspanning om ervoor te zorgen dat de op deze website beschikbare informatie correct is op het moment van opname. Dit belet echter niet dat de informatie op deze website onvolledig of onnauwkeurig is op het moment van weergave. Juwelierheidistroeckx.be zal in geen geval aansprakelijkheid aanvaarden voor enig ongemak hieruit voortvloeiend. JuwelierHeidistroeckx.be behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie op gelijk welk moment aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen, zonder enige kennisgeving en zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van juwelierheidistroeckx.be. Ook voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten op de website of andere publicitaire mailing, e-mails of op internet kan juwelierheidistroeckx.be niet aansprakelijk worden gesteld. Juwelier Heidistroeckx sluit uitdrukkelijk elke waarborg of garantie in verband met de verstrekte informatie uit zover wettelijk mogelijk en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade of gevolgschade. Het auteursrecht op alle aangeboden informatie berust bij juwelier Heidi Stroeckx en deze informatie kan bijgevolg niet worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming van juwelier Heidi Stroeckx. Door deze site te bezoeken aanvaardt de klant dat het Belgische recht van toepassing is in de verhouding tussen juwelier Heidi Stroeckx en hem/haarzelf.


Juwelier Heidi Stroeckx

Heidi Stroeckx
Witte Gracht 51
2222 Wiekevorst (Heist-op-den-Berg)
0630.529.791

info@juwelierheidistroeckx.be

(§1) Verkoopsvoorwaarden

Iedere klant wordt geacht onze algemene verkoopsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden te kennen en aanvaard te hebben. Onze voorwaarden blijven steeds onverkort van toepassing, tenzij er schriftelijk een andere overeenkomst wordt gemaakt.

 

(§2) Beschadiging

Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies van goederen of beschadiging tijdens het transport. Goederen worden verzonden op risico van de klant. De klant wordt geacht de goederen te controleren bij ontvangst, zoniet verliest hij alle aanspraak ten aanzien van het transportbedrijf en Heidi Stroeckx 

 

(§3) Wettelijke garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Heidi Stroeckx  klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Heidi Stroeckx 

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Heidi Stroeckx  zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 3 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

(§4) Leveringstermijn

De door ons opgegeven leveringstermijn is niet bindend. Wij zijn niet verantwoordelijk voor welke vertraging er zich ook zou voordoen (waaronder maar niet beperkt tot transportproblemen, tijdelijk niet in voorraad, staking transportdienst). Indien een bepaald artikel niet meer leverbaar of voorlopig niet meer in voorraad is, zal juwelier Heidi Stroeckx een alternatief voorstellen. De klant is vrij dit alternatief te verwerpen. In dat geval stort juwelier Heidi Stroeckx het reeds voor het artikel betaalde bedrag terug, evenwel zonder bijkomende vergoeding voor door de klant gemaakte kosten of ervaren ongemakken.

 

(§5) Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Heidi Stroeckx (Mijn Juweel).

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Heidi Stroeckx (Mijn Juweel), Witte Gracht 51, 2222 Wiekevorst, info@juwelierheidistroeckx.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier (Download het modelformulier tot herroeping) voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Heidi Stroeckx heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Heidi Stroeckx , Witte Gracht 51, 2222 Wiekevorst. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Heidi Stroeckx  zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Heidi Stroeckx alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Heidi Stroeckx op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Heidi Stroeckx (Mijn Juweel) wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Heidi Stroeckx (Mijn Juweel) geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Heidi Stroeckx (Mijn Juweel) betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen als het om een gegraveerd of op maat gemaakt stuk gaat.

.

(§6) Betaling

Ieder verschuldigd bedrag dient vooraf voldaan te worden op rekeningnummer KBC, IBAN BE 21406505020103  BIC KREDBEBB, met vermelding van de in de bevestigingsemail vermeldde referentiecode. De verzending van de bestelling gebeurt slechts ná ontvangst van de volledige betaling.

 

(§7) Prijzen

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van koersschommelingen op de zilver-/goudmarkt. De in de bevestigingsemail vermeldde prijs is als enige bindend. De klant heeft in geval van een verschil in prijs tussen de bevestigingsemail en de catalogus steeds de mogelijkheid om de aankoop te ontbinden op de in ($5)(a) bedoelde manier.

In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Mechelen bevoegd.

 

(§8) Klantendienst

De klantendienst van Heidi Stroeckx (Mijn Juweel) is bereikbaar op het telefoonnummer +32 14 261 752 , via e-mail info@juwelierheidistroeckx.be of per post op het volgende adres Heidi Stroeckx (Mijn Juweel), Witte Gracht 51, 2222 Wiekevorst. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.


keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x